• ଫେସବୁକ୍
 • ଲିଙ୍କ୍
 • ଟ୍ୱିଟର
 • ୟୁଟ୍ୟୁବ୍
ପୃଷ୍ଠା-ବ୍ୟାନର |

ସମ୍ବାଦ

 • ଯୋଗ ମ୍ୟାଟ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍ |

  ଯୋଗ ମ୍ୟାଟ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍ |

  ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଲୋକପ୍ରିୟତା କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି |ଏହି ବଜାରରେ, କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉଭୟ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି |ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲେଡ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ DATU, ମୁଖ୍ୟତ ... ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଜୋତା ଉପର କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର |

  ଜୋତା ଉପର କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର |

  ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ବିକାଶ ସହିତ ମାନୁଆଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଧାରା |କେତେକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନୁଆଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରନ୍ତି |ଆଜି ଆମେ ଆବୁ କଥା ହେବା ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • କୃତ୍ରିମ ଟର୍ଫ କଟିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ |

  କୃତ୍ରିମ ଟର୍ଫ କଟିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ |

  କୃତ୍ରିମ ଟର୍ଫକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୋଲିଡିଂ କୃତ୍ରିମ ଟର୍ଫ ଏବଂ ବୁଣା କୃତ୍ରିମ ଟର୍ଫରେ ବିଭକ୍ତ |ସମାଜର ବିକାଶ ସହିତ କୃତ୍ରିମ ଟର୍ଫ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏବଂ କାଟିବା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବ is ୁଛି |ଆଜି, ମୁଁ ଏକ କୃତ୍ରିମ ଟର୍ଫ କଟିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, ଏହା ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ସେରାମିକ୍ ଫାଇବର କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କଲା |

  ସେରାମିକ୍ ଫାଇବର କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କଲା |

  ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ ସେରାମିକ୍ ଫାଇବର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ପଦାର୍ଥ |କାଟିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆସିବ, ଏବଂ ଯଦି ଆବର୍ଜନାଗୁଡିକ ଚୋବାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମାନବ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ |ତେଣୁ, ସେରାମିକ୍ ଫାଇବରର କାଟିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ |ଆମେ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • PU ଚମଡା କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର |

  PU ଚମଡା କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର |

  PU ଏକ ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ଚମଡା, ଯାହାକୁ PU କୃତ୍ରିମ ଚମଡ଼ା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ପଲିୟୁରେଥନ୍, PU ଚମଡା ବ୍ୟାଗ, ପୋଷାକ, ଜୋତା, ଆସବାବପତ୍ର ସାଜସଜ୍ଜା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ।ଯଦିଓ PU ଏକ ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଡାଟୁ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ କଟି ଯନ୍ତ୍ରର ସୁବିଧା କ’ଣ?

  ଡାଟୁ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ କଟି ଯନ୍ତ୍ରର ସୁବିଧା କ’ଣ?

  ଡାଟୁ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ କଟି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସ୍ independent ାଧୀନ ବ intellectual ଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଗତିର ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣ କରେ |ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ third ଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ |ପରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁବିଧାଜନକ, ଉଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ |ଏହା ହେଉଛି ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଫ୍ଲକିଂ କପଡା କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର |

  ଫ୍ଲକିଂ କପଡା କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର |

  ଫ୍ଲକିଂ କପଡା କଟିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ ବ୍ଲେଡ୍ କଟିଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ଲେଜର କଟିଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ |ଫ୍ଲକିଂ କପଡା କଟିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ କଟିଙ୍ଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପଦାର୍ଥର କୋକିଂକୁ ଏଡାଇ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କ no ଣସି ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଧୂଆଁ ନଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ o କୁ ଏଡାଇ ଦେଇପାରେ |
  ଅଧିକ ପଢ
 • କ୍ରୀଡା ସାମଗ୍ରୀ କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର |

  କ୍ରୀଡା ସାମଗ୍ରୀ କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର |

  ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବ technology ଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ସହିତ ଆମର କ୍ରୀଡା ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ବିବିଧ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ କ୍ରୀଡା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅଦ୍ୟତନ ହେଉଛି |ତେବେ ଆମେ ସାଧାରଣତ use ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ର୍ୟାକେଟ୍, କ୍ଲବ୍, ସ୍କି ପୋଲ ଏବଂ ସ୍କିସ୍ କ’ଣ?ଆଜି ଦେଖିବା |https://www.dtcutter.com/uploads/ 皮革 1.mp4 ଅଧିକାଂଶ ou ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ସ୍ପନ୍ଦନ ଛୁରୀ କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସତର୍କତା |

  ସ୍ପନ୍ଦନ ଛୁରୀ କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସତର୍କତା |

  1. ସ୍ପନ୍ଦନ ଛୁରୀ କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କାଟିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ମୁଣ୍ଡ ବଦଳାଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପକରଣ ମୁଣ୍ଡ ବାଛିବା ଆବଶ୍ୟକ |2. ବ୍ଲେଡ୍ ଏବଂ ଛୁରୀ ବଦଳାଇବାବେଳେ, ନିର୍ମାତାଙ୍କ ତାଲିମ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ |ବ୍ଲେଡ୍ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • କପଡା କାଟିବା ଉପକରଣ |

  କପଡା କାଟିବା ଉପକରଣ |

  ଡାଟୁ ସିଏନ୍ସି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫିଡିଂ ସ୍ପନ୍ଦନ ଛୁରୀ କଟିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ (ଅଣ-ମାନକ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ), ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲାନେଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ଗ୍ରାନୁଲାର୍ ଭେଲଭେଟ୍, ପ୍ଲସ୍, ରୂପା ଫକ୍ସ ଭେଲଭେଟ, ଭେଲଭେଟ, ପଲିଷ୍ଟର ରେଶମ କପଡା ଫ୍ଲାନେଲ, ବୁଣା ଫ୍ଲାନେଲ, ବିସ୍ତୃତ ଫ୍ଲାନେଲ, ଭେଲଭେଟ ଇତ୍ୟାଦି କାଟିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |Un ପରେ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଷ୍ଟିକର କଟିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ |

  ଷ୍ଟିକର କଟିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ |

  ବିଜ୍ଞାପନ ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ସ୍ୱ-ଆଡେସିଭ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଆତ୍ମ-ଆଡେସିଭ୍ ର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକୃତି ଅଛି |ପାରମ୍ପାରିକ ଡାଏ କାଟିବା ପାଇଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଛାଞ୍ଚ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହେବା ଜରୁରୀ |କାଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଶବ୍ଦ ଅବଶୋଷଣ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଇନସୁଲେସନ ସୂତା କଟି ଯନ୍ତ୍ର |

  ଶବ୍ଦ ଅବଶୋଷଣ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଇନସୁଲେସନ ସୂତା କଟି ଯନ୍ତ୍ର |

  ଧ୍ୱନି ଶୋଷଣ କରୁଥିବା କଟନ୍ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଫାଇବର, ଯାହା ଫାଇବର ଏବଂ ଫାଇବର ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କ୍ରସରୁ ନିର୍ମିତ, ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଏକ ଛୋଟ ଫାଙ୍କ ଦେଖାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଭଲ ଧ୍ୱନି ଶୋଷଣ ପ୍ରଭାବ ହାସଲ କରିବାକୁ ହୁଏ |ଶବ୍ଦ ଶୋଷୁଥିବା ସୂତା ମୁଖ୍ୟତ decor ସାଜସଜ୍ଜା ଶିଳ୍ପ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଇନସୁଲେସନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
  ଅଧିକ ପଢ
1234ପରବର୍ତ୍ତୀ>>> ପୃଷ୍ଠା 1/4